• عرض پروفیل چارچوب:74mm
  • عرض پروفیل لنگه:82mm
  • طول عایق پلی آمیدی:34mm
  • ضریب انتقال حرارت:2.06w/m2k
  • امکان نصب شیشه باضخامت 24الی50میلی متر
  • گوشت پروفیل:1.8-2mm
  • سیستم تخلیه آب مطمئن
  • درزگیری باانواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
  • عایق بندی مرکزی جهت جلوگیری ازورود هواوگردوغبار
  • تخلیه کامل آب براثر ایجادفشارهواتوسط محفظه های ایجادشده درسیستم
  • جهت مونتاژفیکسر توصیه نمی شود

 

 

 

اطلاعات تکميلي