• عرض پروفیل چارچوب:60-70-86
 • عرض پروفیل لنگه:65
 • طول عایق پلی آمیدی:mm24
 • امکان نصب شیشه باضخامت 10الی34میل
 • ضریب انتقال حرارت: w/m2k 2.58
 • امکان نصب یراق اسپانیولت برای پروفیل های پریمتریک
 • گوشت پروفیل:1.2-1.3 mm
 • سیستم تخلیه آب مطمئن
 • درزگیری باانواع لاستیک های EPDMجهت آب بندی
 • عایق بندی مرکزی جهت جلوگیری از ورود هواوگردوغبار
 • قابلیت مونتاژ با لقمه پانچ و فیکسر
 • تخلیه کامل آب بر اثر ایجاد فشار هواتوسط محفظه های ایجاد شده در سیستم

 

 

 

اطلاعات تکميلي