بازیافت آلومینیوم

کارخانه Kürtoglü تولید کننده پروفیل های آلومینیومی Lorenzoline همواره خودرا متعهد به بهبودمستمر پیش گیری در آلودگی محیط زیست می داند، این مجموعه ضمن رعایت قوانین و مقررات محیط زیست تمامی استاندارد ها را در این رابطه اخذ کرده است هم چنین این مجموعه در تمامی فعالیت های کاری ،الزامات وروشهای اجرایی سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو19001) را رعایت میکند.

بازیافت آلومینیوم

فلز آلومینیوم قابلیت بازیافت 100% دارد و بازیافت ناشی از آلومینیوم نسبت به تولید آن از مواد اولیه موجب صرفه جویی 95% می شود.

آلومینیوم در بلند مدت بدون تاثیر منفی بر محیط زیست به طور 100% قابل بازگشت به خاک می باشد.